نمایشگاه ها

آشفتگی

آشفتگی

مهین منفرد

۱۳۹۹/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

برای صلح

برای صلح

گروهی حجم و نقاشی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

منتخب

منتخب

استادان نقاشیخط

۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

دیو وار

دیو وار

حسن مهربانی

۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

از خیاو

از خیاو

قادر منصوری و ولی جوادی آذر

۱۳۹۹/۰۵/۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

خانه مرا ترک می کند

خانه مرا ترک می کند

سارا پویان فرد

۱۳۹۹/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵