نمایشگاه ها

روزنه

روزنه

فریدون امیدی

۱۴۰۰/۱۰/۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

خودنگارگری

خودنگارگری

Elham Shiravi

۱۴۰۰/۰۹/۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

این پرنده در این قفس تنگ نمی خواند

این پرنده در این قفس تنگ نمی خواند

Amirshahrokh Fariyousefi

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

ظن و زمین

ظن و زمین

نگین عطائیه

۱۴۰۰/۰۸/۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

لوکرتیا در این خانه بوده است

لوکرتیا در این خانه بوده است

سارا پویانفرد

۱۴۰۰/۰۸/۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

چوب خط

چوب خط

آثار حجم عین الدین صادق زاده

۱۴۰۰/۰۷/۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱