نمایشگاه ها

لطفا ماسک هایتان را بردارید

لطفا ماسک هایتان را بردارید

حوری نعیمی

۱۳۹۶/۱۰/۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

نگاهی نو،روزمرگی

نگاهی نو،روزمرگی

گروهی

۱۳۹۶/۱۰/۰۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

هفت نگاه

هفت نگاه

گروهی

۱۳۹۶/۰۹/۲۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

جهله نگاری

جهله نگاری

موسی کمالی

۱۳۹۶/۰۹/۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شیدای سرگردان

شیدای سرگردان

محمدباقر اشرفیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

دیالکتیک رنگ

دیالکتیک رنگ

بهار بینش

۱۳۹۶/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸