نمایشگاه ها

تودگی

حمیده حجار

۱۳۹۷/۰۸/۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

تودگی

تودگی

جغرافیای انسانی همواره متهم به لاجرمهای اجتماعی است و رابطه‌ی انسان با این ویژگی، حدودِ شخصی و مستطیل هر فرد است. اما تودگی می تواند صفت و تمایلاتِ هر فرد باشد که در زمان و مکان‌‍های گوناگون تغییر کند، و این موقعیت (تودگی) بطور طبیعی تسلیم زندگی و زوال است.

حمیده حجار در مجموعه‌ی اخیر خود با نوعی افراط گرایی در استمرار بخشی به این توده‌ی بی شکل انسانی، موقعیت‌ها و کیفیتِ کلی زیست انسان را به تصویر می کشد.

"تودگی" حاکی از  مستحیل شدن فرد در کلونی است و انگار در حالت موضعِ بی اختیاری گاه می ترسند و گاه می رقصند و شاید دچار حالت‌های متعددی هستند. اما آنچه پندارِ اساسی هنرمند از خود تا تودگی را می‌پیماید، بی ارادگی و استیصال است و نمایشِ یک تمنای درونی برای تصمیمی بزرگ. حال نقاش این واماندگی و استحاله را چرخی معیوب، در فضاهایی معیوب‌تر می‌یابد و در کشاکش درون گرایانه آن‌را به تصویر می‌کشد.

                                                                                                             عیسی جباری ممقانی – مهر 1397