اخبار

پنجاه اثر از 9 هنرمند ایرانی به همت گالری "نگر" به قطر رفت