مرجان سید طاهری

آثار
زندگینامه
پروفایل
مرجان سید طاهری

شرکت در نمایشگاه گروهي )گالری آذر نور(- 49
شرکت در نمایشگاه گروهي )فرهنگستان صبا( – 49
شرکت در نمایشگاه گروهي )آرت سنتر اصفهان(- 49

شرکت در نمایشگاه گروهي آثار کوچک )گالری آذر نور(- اسفند 49
 شرکت در نمایشگاه گروهي)نگارخانه ی کمال الدین بهزاد(- 49
شرکت در نمایشگاه گروهي )گالری ایده(- 42


نام و نام خانوادگي : مرجان طاهرالدین
رشته و میزان تحصیلات : کارشناس علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد تهران شمال
متولد: 3163