نمایشگاه ها

پریشانی

مانا کازرانی

۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

پریشانی

پریشانی، تصویرِ زنی از ایرانِ امروز است گمشده در تضادهای فرهنگی، زنی که به دنبال تغییرِ درک دیگران  از زن، که نه شیء بلکه مفهمومی به مراتب با ارزش تر است .

پریشانی روایت‌گرِ زنی‌ست خستگی ناپذیر و قدرتمند که بی‌امان می‌کوشد تا راهی باز کند به سوی برابری، وقتی برابری مفهومی سخت و حساس و ..... است.

او می‌خواهد صدای همه زنانی باشد که هرگز شنیده نشده‌اند. هرچند می‌داند که راه سخت ناهموار است.

                                          مانا کازرانی – زمستان 1396