نمایشگاه ها

پانزده شب

شادی محمودزاده

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

پانزده شب
در مهتابی های کوچک
همیشه معجزه ای در کار بود
همیشه کسی از نردبان نقره ای بالا می رفت
و خدا آبی بود )محمد صادق خلج(
آنچه پیش روی خود می بینید نتیجه ی سال ها نقاشی به سبک رئال و در ادامه تجربیات من از تکنیک
فلویید آرت است. حدود دو سال پیش با این تکنیک آشنا شدم .آشنایی با این تکنیک چنان مرا به وجد
آورد که بی درنگ شروع به کار کردم. در ابتدا تنها رنگ ها بودند که در کنار هم قرار می گرفتند، بدون
کنترل راه خود را پیدا می کردند و نقشی نو بر صفحه ی سپید می زدند...
در واقع چیزی که به عنوان تکنیک فلویید آرت شناخته شده چیزی جز حرکت آزادانه رنگ ها نیست .
پس از برگزاری چندین نمایشگاه بر آن شدم تا به جای انتظار برای اتفاق، خود تصویری بسازم نزدیک
به واقعیت، نوعی رئالیسم جادویی.....
این بار دیگر من با رنگ ها همگام نبودم بلکه این رنگ ها بودندکه طبق خط ذهنی من حرکت می کردند.
و اما اگر تاریکی شب نباشد نمی توان ستارگان را دید..
در نمایشگاه قبلی اثری داشتم که در این نمایشگاه نیز آورده شده: تابلو ماه وآتش. این تابلو در نمایشگاه
پیشین با استقبال همگان رو به رو شد. همین شور و شوق و استقبال من را برآن داشت تا شب و تاریکی
را عنصر اصلی کارم قرار دهم . اینجا بود که درخشش به رنگ هایم اضافه شد. زیباییه خیره کننده شب،
رنگ های جادویی که در شب کمتر دیده می شوند، دنیای بیکرانی که بیشتر به خواب و رویا می ماند،
زمینه ای برای نقاشی های من شد.
تمام سعی من از خلق این آثار نمایش زیبایی هاست، نمایش دنیای رنگارنگ درونم ، اینکه دنیا را چگونه
می بینم و لذتی که ناخوداگاهم از نقاشی می برد و در نهایت انتقال این حس زیبا به مخاطبانم . خوشحالم
که توانستم دنیای جادوییه خود را با شما شریک شوم. امیدوارم شما هم مانند من از قدم زدن در آن لذت
ببرید.
شادی محمودزاده