نمایشگاه ها

وضعیت ناپایدار

عطیه رمضان پور و راحله یوسفی

۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

وضعیت ناپایدار
وضعیت ناپایدار
انسانِ فانی، پاینده نیست و این ویژگی را به جهان خود و محل اقامتش نیز تسری میدهد. اما انسان آرامش و حریم امنی را جستجو میکند که در تضاد با وجه
دیگر او قرار میگیرد، خواست انسان به شناخت هرچه بیشترِ جهان و گشودن مرزهای ناشناختهی آن. نیاز آدمی به حفظ امنیتاش در محدوده، قلمرو یا خانهاش با
نوعی پوشیدن و پوشاندن همراه است که در مقابل میل او به کشف جهانش و گذشتن از مرز ناشناختههایش قرار میگیرد. در حجاب شدن همراه میشود با حجاب
افکنی و این نقطهی شروع این تضاد است. اما انسان بودن یعنی زیستن در این تضاد و کشمکش، یعنی قرارگرفتن در این وضعیت ناپایدار.
حیدر زاهدی