نمایشگاه ها

والس قلندر

علی انصاری

۱۳۹۶/۱۰/۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

والس قلندر
والس نوعی از حرکات موزون است که توسط زوج انجام میگیرد و واژه‌ای غیر فارسیست. قلندر اما واژه‌ای ایرانی و قدیمی . اشاره به فردی دارد خانه بردوش و بی قید و مکان . به گونه‌ای که مدتی زندگی میکردم . در واقع این آثار پرفورمنس تک نفرهء یک آرتیست خانه بر دوش است که دیگران را به تماشا فرامی خواند.