حسین شاه‌طاهری

آثار
زندگینامه
پروفایل
حسین شاه‌طاهری
متولد 1361 در تهران، هنرآموختۀ ارتباط تصویری در مقطع كاردانی بوده، و نقاشی را در مقطع كارشناسی در دانشگاه سوره تهران پی گرفته است. برگزاری یك كارنمای انفرادی و شركت در چندین نمایش گروهی نقاشی از جمله فعالیت‌های هنری او به حساب می‌آید.