نمایشگاه ها

گشتیم بود، بگرد هست

گشتیم بود، بگرد هست

گروهی نقاشیخط

۱۳۹۹/۰۸/۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

محوشدگی2

محوشدگی2

گروهی تجسمی

۱۳۹۹/۰۷/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

آشفتگی

آشفتگی

مهین منفرد

۱۳۹۹/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

برای صلح

برای صلح

گروهی حجم و نقاشی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

منتخب

منتخب

استادان نقاشیخط

۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

دیو وار

دیو وار

حسن مهربانی

۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲