نمایشگاه ها

انسان معاصر2

انسان معاصر2

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۵/۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

انسان معاصر1

انسان معاصر1

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

آنیمیسم

آنیمیسم

گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

خبره نگر

خبره نگر

آثار هنرمندان پیشکسوت

۱۳۹۸/۰۴/۲۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

وضعیت ناپایدار

وضعیت ناپایدار

عطیه رمضان پور و راحله یوسفی

۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

در پیشگاه تاریخ

در پیشگاه تاریخ

بهناز بهنام فر

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵