نمایشگاه ها

گریو هوشی

گریو هوشی

گروهی طراحی

۱۳۹۸/۰۶/۱۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

انسان معاصر3

انسان معاصر3

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۵/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

انسان معاصر2

انسان معاصر2

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۵/۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

انسان معاصر1

انسان معاصر1

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

آنیمیسم

آنیمیسم

گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

خبره نگر

خبره نگر

آثار هنرمندان پیشکسوت

۱۳۹۸/۰۴/۲۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶