نمایشگاه ها

ققنوس

ققنوس

گروهی تجسمی

۱۳۹۹/۰۴/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

خبره نگر4

خبره نگر4

گروهی پیشکسوتان

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

چوب نگارینه‌های شعر پارسی

چوب نگارینه‌های شعر پارسی

بهزاد گنجور

۱۳۹۸/۱۰/۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

خبره نگر3

خبره نگر3

گروهی پیشکسوتان

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

رد خیال

رد خیال

گروهی طراحی لباس

۱۳۹۸/۱۰/۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

ایران اکستینکت

ایران اکستینکت

شمس خلیلی و محسن بختیاری

۱۳۹۸/۰۹/۲۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴