نمایشگاه ها

شوی سفید

شوی سفید

گروهی

۱۳۹۷/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

من تصویر خوابهایم را میکشم

من تصویر خوابهایم را میکشم

کیمیا برناش- شکیبا جلیلی- هیلدا حمالی - حنانه نیک سیرت

۱۳۹۷/۱۲/۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پانزده شب

پانزده شب

شادی محمودزاده

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

آثار پیشکسوتان

۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

نخجیرگاه

نخجیرگاه

سعید چاواری

۱۳۹۷/۱۱/۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

زنی که می شناختمش

زنی که می شناختمش

سحر کرمی - ملیحه سیف آبادی

۱۳۹۷/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰