نمایشگاه ها

خبره نگر2

خبره نگر2

هنرمندان پیشکسوت

۱۳۹۸/۰۷/۰۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

بخوان ای خسروی آواز ایران

بخوان ای خسروی آواز ایران

اساتید خوشنویس و نقاشیخط

۱۳۹۸/۰۶/۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

گریو هوشی

گریو هوشی

گروهی طراحی

۱۳۹۸/۰۶/۱۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

انسان معاصر3

انسان معاصر3

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۵/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

انسان معاصر2

انسان معاصر2

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۵/۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

انسان معاصر1

انسان معاصر1

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲