نمایشگاه ها

مغاک

مغاک

مرتضی رجبی و مجتبی محمدی

۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

در لفافه

در لفافه

مریم کی احمدی

۱۳۹۹/۱۰/۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

الفبای تجرید

الفبای تجرید

نگین عطائیه

۱۳۹۹/۰۹/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

شاخو

شاخو

شاهرخ فریوسفی

۱۳۹۹/۰۸/۲۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

گشتیم بود، بگرد هست

گشتیم بود، بگرد هست

گروهی نقاشیخط

۱۳۹۹/۰۸/۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

محوشدگی2

محوشدگی2

گروهی تجسمی

۱۳۹۹/۰۷/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹