نمایشگاه ها

هفت دانگ

هفت دانگ

نمایشگاه گروهی

۱۳۹۵/۰۳/۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

"پراگماتیسم " طراحی های رضا شعبانی

"پراگماتیسم " طراحی های رضا شعبانی

رضا شعبانی

۱۳۹۵/۰۳/۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

دویدن به سوی رویاها

دویدن به سوی رویاها

نمایش مشترک دانشجویان دانشگاه هنر کانزاس و هنرمندان جوان ایرانی

۱۳۹۵/۰۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

نمایش نقاشی های یاسمین خورسندی

نمایش نقاشی های یاسمین خورسندی

۱۳۹۵/۰۲/۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

نقش خیال

نقش خیال

امیر بابائی

۱۳۹۵/۰۲/۱۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

نمایشگاه خیریه دیوار 47

نمایشگاه خیریه دیوار 47

گروهی

۱۳۹۴/۱۲/۱۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴