نمایشگاه ها

از خیاو

از خیاو

قادر منصوری و ولی جوادی آذر

۱۳۹۹/۰۵/۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

خانه مرا ترک می کند

خانه مرا ترک می کند

سارا پویان فرد

۱۳۹۹/۰۴/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

ققنوس

ققنوس

گروهی تجسمی

۱۳۹۹/۰۴/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

خبره نگر4

خبره نگر4

گروهی پیشکسوتان

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

چوب نگارینه‌های شعر پارسی

چوب نگارینه‌های شعر پارسی

بهزاد گنجور

۱۳۹۸/۱۰/۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

خبره نگر3

خبره نگر3

گروهی پیشکسوتان

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴