نمایشگاه ها

رخ به رخ با فلاسفه

رخ به رخ با فلاسفه

سنیا نظیری

۱۳۹۸/۰۹/۰۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

وارون

وارون

محسن فراهانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

دو منظر دو قاب

دو منظر دو قاب

ابراهیم فرجی و حسینعلی ذابحی

۱۳۹۸/۰۸/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تجربه و گذار

تجربه و گذار

محمود تیمورپور

۱۳۹۸/۰۸/۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

خود نگاره

خود نگاره

اکرم بیرامی

۱۳۹۸/۰۷/۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

کویر سبز

کویر سبز

آرش مهراف

۱۳۹۸/۰۷/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۸