نمایشگاه ها

نوستالژی در قاب

نوستالژی در قاب

پارمیس خوشنویس

۱۳۹۵/۰۶/۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زندگی من با خاک

زندگی من با خاک

کودکان کار

۱۳۹۵/۰۶/۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

آنیموس

آنیموس

ترمه موسوی

۱۳۹۵/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

گروهی طراحی

گروهی طراحی

مریم رحمانی، محمد رضا عباسی، نسیم عسگری، طیبه خرم آبادی، هانیه چاواری، پارسا مستقیم، صدرا میرشریفی، امیر حسین اکبری

۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

شهریور

شهریور

مهدی اساسیان

۱۳۹۵/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

بی عنوان

بی عنوان

ابرین باقری

۱۳۹۵/۰۵/۲۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲