نمایشگاه ها

آن چه نیست

آن چه نیست

هادی پورصادقیان، فرشته خالقی، آزاده سفیدگران، فاطمه شکوری، مریم صالحی، فواد قرهی و رویا کریمی

۱۳۹۵/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

وضعیت

وضعیت

احسان تحویلیان

۱۳۹۵/۱۰/۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

اتفاق

اتفاق

ساحل طلیس چی

۱۳۹۵/۱۰/۱۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمستان است

زمستان است

گروهی هنرمندان سینما

۱۳۹۵/۱۰/۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

صیاد رویا

صیاد رویا

مریم نقشینه

۱۳۹۵/۰۹/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

نگاره های رنگی

نگاره های رنگی

منصور خداویسی

۱۳۹۵/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷