نمایشگاه ها

زن ه ا

زن ه ا

مرجان سید طاهری و مهران نیک سیما

۱۳۹۵/۰۸/۱۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

کولی وشی

کولی وشی

علیرضا شیرافکن

۱۳۹۵/۰۸/۰۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

سیاه سفید

سیاه سفید

مهرناز غفوریان

۱۳۹۵/۰۷/۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

گل

گل

گروهی

۱۳۹۵/۰۷/۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

ضد جنگ

ضد جنگ

بهزاد بادامی

۱۳۹۵/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

نوستالژی در قاب

نوستالژی در قاب

پارمیس خوشنویس

۱۳۹۵/۰۶/۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱