نمایشگاه ها

زمستان است

زمستان است

گروهی هنرمندان سینما

۱۳۹۵/۱۰/۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

صیاد رویا

صیاد رویا

مریم نقشینه

۱۳۹۵/۰۹/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

نگاره های رنگی

نگاره های رنگی

منصور خداویسی

۱۳۹۵/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

خواب های یک ماهی

خواب های یک ماهی

علیرضا جمک

۱۳۹۵/۰۹/۰۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰

در فاصله میان دو سقوط

در فاصله میان دو سقوط

شبنم شعبانی - سعید نوروزی - سمیرا والی

۱۳۹۵/۰۸/۲۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

 ذهن نو، قاب دست دوم

ذهن نو، قاب دست دوم

ملک میراب زاده

۱۳۹۵/۰۸/۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶