نمایشگاه ها

ظن و زمین

ظن و زمین

نگین عطائیه

۱۴۰۰/۰۸/۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

لوکرتیا در این خانه بوده است

لوکرتیا در این خانه بوده است

سارا پویانفرد

۱۴۰۰/۰۸/۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

چوب خط

چوب خط

آثار حجم عین الدین صادق زاده

۱۴۰۰/۰۷/۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

Effacement

Effacement

Group of artists

۱۴۰۰/۰۷/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

اوهام زمان

اوهام زمان

نوید میرزایی

۱۴۰۰/۰۶/۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

محوشدگی 3

محوشدگی 3

گروهی نقاشی و حجم

۱۴۰۰/۰۷/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲