نمایشگاه ها

منتخب 6

منتخب 6

پیشکسوتان نقاشیخط

۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

کتابی برای نخواندن

کتابی برای نخواندن

نمایشگاه گروهی

۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

اسارت

اسارت

نمایشگاه گروهی

۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

انتخاب

انتخاب

نغمه خدیوی

۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

A review of Jamshid Samavatian artworks

A review of Jamshid Samavatian artworks

Jamshid Samavatian

۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

مروری بر آثار جمشید سماواتیان

مروری بر آثار جمشید سماواتیان

۱۴۰۱/۰۵/۰۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸