نمایشگاه ها

محوشدگی

گروهی

۱۳۹۸/۰۹/۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

محوشدگی

محو شدگي (effacement)

 

تكنولوژي مدرن با سرعتي بسيار ساختار جامعه را دچار دگرگوني كرده و فرايند جهاني شدن جوامع صنعتي تبديل به بحران هويت انسانها در جوامع مختلف شده است.

اين جوامع با چالش هاي مختلفي چون مسائل اجتماعي_اقتصادي و فرهنگي روبه رو هستند كه منجربه تزلزل انسجام اجتماعي و هويتي ميشود اين محو شدگي شخصيتي به مرور بر روي فضاي زندگي انسان هم تاثير گذار خواهد بود محيط هايي كه هر روز به دليل فرسايش هاي انساني رو به فراموشي ميروند كه با گذشت زمان سوژه ي انساني هم به محو شدگي دچار خواهد شد.

 

در نمايشگاهي كه در پيش رو داريد،هنرمندان اين دلواپسي را در آثارشان مطرح ميكنند.

 

آرزو جباری پاییز 1398