علیرضا چمک

علیرضا چمک لیسانس نقاشی فوق لیسانس پژوهش هنر

نمایشگاها: نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای ارشاد آبادان 88

نمایشگاه انفرادی موزه معاصر آبادان 91

نمایشگاه گروهی موزه ی دفاع مقدس خوزستان 91

نمایشگاه گروهی فرهنگسرای ماهشهر 92

نمایشگاه گروهی گالری ایده پارسی 95

علیرضا چمک لیسانس نقاشی فوق لیسانس پژوهش هنر