نمایشگاه ها

صورت بی مخاطب

سهیلا آهنگری

۱۳۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

صورت بی مخاطب

این چهره ها منم؟

من شاید چهره ای ندارم.

من شاید همه‌ی زمانی هستم  که در این کالبد زندگی کرده‌ام.

من عمر خودم بوده‌ام.

به چهره‌های من خیره شو...

و احساسم را در این سال‌ها دنبال کن.

من خودم را به تماشا نشسته‌ام ....

و آخرین چهره‌ام را در بُهتِ پنهانم جستجومی‌کنم.

 

بهار 1398- محمد اسماعیل منطقی