نمایشگاه ها

شوی سفید

گروهی

۱۳۹۷/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

شوی سفید

 

اجرای سفید

 

پروژه ی سفید ، باسابقه ترین اجرا در مقطع کارشناسی دانشگاه سنترال سنت مارتینز لندن است که در ترم پاییز سال اول اجرا میشود. در این پروژه از دانشجویان ۵ گرایش طراحی لباس (menswear, womenswear, fashion design and marketing, fashion knitwear, fashion print) درخواست میشود تا اولین لباس خود را طراحی کنند. آنها برای اجرای لباس تنها مجاز به استفاده از متقال یا چلوار هستند. مفاهیم و مضامین متنوعی در این پروژه اجرا میشود و هدف از آن ایجاد ارتباط موثر میان طراحی لباس و هنر مفهومی است. تقویت جنبه ی هنری طراحی لباس و نگاه هنرمندانه به این موضوع حاکی از آن است که لباس به عنوان یک اثر هنری میتواند گویای دغدغه های هنرمند باشد.