شقایق منتظر

نمايشگاه گروهي آموزشگاه داوينچي  سال ٨٩

نمايشگاه انفرادي مهرماه ٩٥ گالري امين

نمايشگاه گروهي استانبول تركيه گالري ايديل مرداد ٩٦

نمايشگاه انفرادي شهريور ٩٦ گالري نگر

تدريس آبرنگ در آتليه شخصي

سال ٨٩ شروع كار نقاشي  آبرنگ و اكرليك،سبك سورئال

شقايق منتظر

متولد تهران سال ٦٣

كارشناس فيزيك از دانشگاه تهران مركز