نمایشگاه ها

سیمیا

لیلا زرقانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

سیمیا

 

 

نقاشی­های حاضر با تأثيرپذيری از مکتب «سقاخانه» و نوعي تحول ماهوی نسبت به آن شکل گرفتند. مکتب «سقاخانه» در نقاشی معاصر ايران جنبشی مدرن بر اساس تلفيق نقاشی­های بومی و مذهبی ايران است که در آغاز دهه ١٣٤٠شکل گرفت. اين نقاشی­ها برای مخاطب يادآور دوره­هايي است که اين فضاها همگام با رنگ­ها، آرايه­ها و معماری ايرانی مرهمی بودند برای مردمانی که آمال و آرزوهايشان با اين فضاها پيوندهای استواری داشتند. آثاری با فرم­ها، رنگ­ها و فضاهايي نوستالژيک و هوشمندانه.

در شيوه هنری «سقاخانه» از نمادهای ماوراءلطبيعه، طلسم­ها و علوم خفيه، که در باورهای سنّتی رايج بودند، استفاده می­شد که مورد توجه من نيز در اين آثار بوده است.

علوم خفيه (پيشگويي حوادث، درمان بيماری، تعبير خواب، طلسم، دعانويسی) ريشه در باورهای دينی و خرافه داشت و در دوران گذشته مورد توجه مردم بود. حتی شاهان نیز در دربار خويش برای تعيين روز و ساعت جنگ، شکار، ازدواج و کارهایی نظیر اینها از پيشگويي استفاده می­کردند و اين علوم کم­وبیش رواج عام داشت.

 

 

 

                                                                                                                                      ليلي  زرقاني