نمایشگاه ها

سادانا

جیران مهدوی

۱۳۹۷/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

سادانا
سادانا
رهایی آغاز معنویت است در معنویت بزرگترین فضیلت اطاعت است ، که با حضور خود هوشیاری و آگاهی نسبت به والاترین
سطح را اهداء میکند و خاصیت ادراک را به همراه دارد.
همه انسانها در زندگیشان جویای عشق هستند.عشق همواره عامل اصلی کارهای قهرمانانه،شجاعت های عظیم و علت خلق
اکثر آثار هنرمندان دنیا بوده است. در ورای هر کار و کوشش بشری،این جستجوی عشق نهفته است و تاثیر شکوهمند عشق در
تجلی ایمان می باشد.ایمانی در تمام سطوح که اوج آن در سطح زندگانی معنوی ست.جایی که عشق در جستجوی ابدیت
ناشناخته اوج شکوفایی،زیبایی و عظمتش را باز می یابد. عشقی که به خودی خود همه چیز است،قدرتی که جهان را در بر می
گیرد.
معجزه عشق الهی رهایی و رسیدن به ادراک است.رهایی از مسایل ذهنی،ویرانی پایه و اساس دنیوی برای پدیدآمدن الوهیت...
پیکره هایم نیز اینگونه عاری از قیود و بندها،پویا،آزاد و رها با عدول از تعادل طرح ،فرم،مفاهیم سنتی و پیروی نکردن از اصول
همیشگی و دور از طبیعت با توجه به امکانات بیانی خط،فرم و رنگ در کادر خودنمایی می کنند. پیکره هایی چنان غریب،وهم
آمیز و پرهیجان با خطوطی بیانگر،مرزی و اکثرا سیاه،که در نگاه اول خلاء را در ذهن بیننده تداعی می کنند.
آزادسازی فیگورها از قیود بازنمایی عینی و سازماندهی تصویر به مدد نیروهای ذاتی خط و رنک و در هم آمیختن عقل و احساس
با نگرش خاص،تخیل گونه و اغراق آمیز،و آفرینش عنصری مرموز و بدیع که بتواند تعادل میان طرح تصویری و قدرت بیان
عاطفیم ایجاد کند.پیکره هایی که گاه در سکون و انفعال و گاه پرهیجان و پویا در کشمکش و جدال در تفکر و تعمق برای
رسیدن به انرژی معنوی ،تطهیر و شفاف سازی ذهن خود هستند.تفکر و تعمق از طریق قطع ارتباط با سطح دنیوی و حقایق
پایین به سطح جاودانه و قدرت هایی که می توانند با آن سطح ارتباط برقرار کنند.
پیکره هایی که برای رسیدن به سکون و رهایی چنان در طغیان هستند که درونشان گنجایش آن را ندارد و فضای مجازی کادر
جایی بسیار کوچک و محدود برای بیان آن احساسات می باشد و اینگونه می شود که اینچنین دگرگون،دفرمه و ساختارشکنانه در
خود می شکنند و طغیان گرانه خواستار رهایی از تمامی چهارچوبها و ساختارها می باشند... و همینان زمانی عاشقانه در عمق
معشوق خود گم می شوند
جیران مهدوی
آذر 79