نمایشگاه ها

در پیشگاه تاریخ

بهناز بهنام فر

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

در پیشگاه تاریخ
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور داراي نقشی موثر و فزاینده در فعالیت هاي سیاسی ،
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و هنري در تمامی جوامع هستند و تاثیر بسزایی در بهبود رشد و توسعه هر
جامعه ایفا می کنند. در این بازه تاریخی که عصر زنان است آن ها توانسته اند با روشنگري، به سختی اما ب ا
درایت راه خود را در جامعه مردسالار باز کنند، و این مهم مدیون گذشت، فداکاري و شجاعت مادرانیست ،
که با استقامت و ایثار راه را براي زنان نسل بعد گشودند. آن ها توانستند با قلم خود، آواز آسمانی، تحصیل
در معتبرترین دانشگاه هاي دنیا و آوردن توشه باري از دانش، هنر و تجربه، وجهه ي دیگري از زنان پیشرو
ایرانی را به نمایش بگذارند. تصویري روشن و زیبا از زنی که علاوه بر وظایف مادر بودن و همسري، راهگشاي
دیگر زنان و دختران در عرصه هاي گوناگون بوده و این مسیر پر فراز و نشیب پوست اندازي را، به جان
خریده و راه را براي نسل هاي آینده هموار ساخته اند. در این برهه از زمان و در جایگاه یک نقاش، وظیفه
خود دانسته ام که در اولین مجموعه از آثارم با سفري کوتاه در گذرگاه تاریخ، از دیروز تا امروز اداي دین
خود را نسبت به این پیشگامان، که با خرد و توانایی خود توانسته اند راهگشاي نسل هاي آتی باشند، به جا آورم.
بهناز بهنام فر
خرداد 98