نمایشگاه ها

جهله نگاری

موسی کمالی

۱۳۹۶/۰۹/۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

جهله نگاری

موسی کمالی چاهوئی متولد  8 بهمن ماه 1347 و اهل بندر عباس است . او بعنوانِ خالقِ نوای جهله نخستین نمایشگاهِ برون استانی‌اش را با درون مایه‌ی  جهله،  تابستان 1395درگالری نگر تهران به نمایش گذاشت. نخستین نمایشگاهِ نقاشی‌ش راباخاک‌های رنگی هرمز ونوارهای دست بافتِ زنان هرمزگانی روی تابلو درموزه‌ی مردم شناسی خلیج فارس ودومین نمایشگاهِ نقاشی‌اش را با موضوع خشکسالی وآب درتابستان 96در گالری مرداد بندرعباس برگذارکرد.اکنون نمایشگاهی دیگر با عنوان "جهله نگاری" که برگرفته ازافسانه ها و باورهای مردمش بوده و درآن رنگ وموسیقی درهم آمیخته شده‌اند، را به معرض دید قرارمی‌دهد. نقش ونگارهایی که دربافتِ زندگی جنوب ودریا جریان دارد و"جهله" این کوزه مدورِ گِلی که روزی رقصِ موزون آب را بر سرِ زنان جنوب به نوش جان می‌رساند. این بار نقش‌نگاره‌های موسی کمالی آبستن ریتم‌های گرم جنوبی‌ست که به این آب وخاک دلبستگی دارد چرا که درجنوب رنگ وموسیقی وزندگی جریان دارد.