اخبار

برگزاری مستر کلاس نقاشی مدرن

برگزاری مستر کلاس نقاشی مدرن

- مطالعه، پژوهش و مشق عملی تاریخ هنر با رویکرد فراگیری مکاتب دوره مدرن (از امپرسیونیست تا امروز ) و دستیابی به خلاقیت و تجربه گرایی و نگاه فردی

چالش با پالت های مختلف رنگ در هنر مدرن

رسیدن به مفهوم تجرید و انتزاع شخصی

دیالوگ عملی با نقاشان مهم دوره مدرن

تورهای یکروزه نقاشی در طبیعت

و برگزاری نمایشگاه از آثار هنرجویان در پایان دوره