نمایشگاه ها

برای نشنیده شدن

ستاره بهبهانی

۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

برای نشنیده شدن

برای نشنیده شدن و نشنیده ماندن

صداها و آواها و حتی کلماتی که به گوش رسیده اند و همچنان می رسند اما قرار است در عالم تصور ناشنیده بمانند.......... "نشنیده شدنی" که بدیهی است همراه با خاموشی خواهد بود: خاموشی سازها و دست‌ها، ذهن‌ها و حتی ژست‌ها.

بخش اعظم این روایت‌های نشنیده شده را، صداهای انسانی و غیرانسانی تشکیل می‌دهد ، خشک شده بر خط‌ها و نقطه‌ها و رنگ‌های پوشاننده، سطح و هر ابژه‌ی جمعی دیگری که قابل نقش برداشتن و حک شدن باشد.

این روایت های نشنیده شده (یا نشنیده مانده) را احتمالاً باید در ادراک‌هایی مابین حواس دیداری و شنیداری دنبال کرد و چه بسا برای درک کامل آنها باید از داده‌های این دو حس فراتر رفت و به سراغ حواس و ادراک‌هایی رفت که کمتر در روایت‌های شنیده و رسمی کاربرد دارند: لمس کردن، چشیدن و بوکردنِ نه فقط آنچه درون تابلوها نقاشی شده، بلکه آن چیزهایی که به وجهی باواسطه این سه حس ما را فعال می‌کنند.

سجاد سودازان

دریافت کاتالوگ نمایشگاه:

Not to be heard.pdf