نمایشگاه ها

اسارت

نمایشگاه گروهی

۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اسارت

انسانی که در پی ، شفقت باشد و به تجربه هایش حس تولید دهد ، بر صحنه باقی می ماند.
زیرا شفقت نیازمند تکرار است
تا به شکلی پیش بینی ناپذیر روی دهد.

چرا که این نگاه ، اگر کنار گذاشته شود همچون رقصنده ایی خواهد شد ، که اعضای بدن خود را به دستان خیمه شب باز سپرده است.

از اینروست که اسارت شکل می گیرد ، 
  اسارت در قدرت ، اسارت در قضاوت ، اسارت در خشم طبیعت ، اسارت در تقدیر و اسارت در از دست دادن ...


           علیرضا آدم بکان 

 

دریافت کاتالوگ

Yough price list.pdf