نمایشگاه ها

از خیاو

قادر منصوری و ولی جوادی آذر

۱۳۹۹/۰۵/۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

از خیاو
خیاو، نام قدیم مشگین‌شهر است؛ نامی که در متون ادبی و هنری نیز همچنان زنده است. مجموعه پیش‌رو برداشت‌های تصویری دو نقاش از طبیعت خیاو است. هر دو هنرمند در این اقلیم زیسته‌ و آنچه با مرکب به تصویر کشیده‌اند نه نتیجه‌ی کاوش یک مسافر، که گفتگوی مدام هنرمند با اقلیم‌ خویش است.