نمایشگاه ها

آشفتگی

مهین منفرد

۱۳۹۹/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

آشفتگی
بیان عواطف و ذهنیات، رهایی از دنیای واقعی و عینی، تکیه بر ناخودآگاه، کنش نقاشانه، کشف خویشتن و شورش بر آموزه‌های زیباشناختی متعارف، نیت مهین منفرد در آفرینش این مجموعه نقاشی‌ها بوده است. در مواردی چالش سطح و عمق عیان است و در مواردی ویژگی‌های اکسپرسیو خطوط و لکه‌های رنگ، بارز و چشمگیر می‌نماید. آن چه منفرد به تصویر کشیده، همچون اغلب نقاشی‌های انتزاعی، چندان مشخص نیست، اما در تمامی آنها هیجانی هراسناک و شاعرانه عیان است که عواطف متفاوتی را برمی‌انگیزاند. ساختار و سطوح هندسی با هجوم خطوط محکم شکسته شده و رد پای عواطف آنی در پهنه اثر به چشم می‌خورد. این امر ناشی از مواجهه هنرمند با خود و جهان پیرامون است. او قصد دارد نه فقط جهان ذهنی خود، بلکه موقعیت هنرمند در دنیای امروز را بازنماید؛ آنجا که سردرگمی بی‌معنا و سرگردانی آشکار می‌شود.
زروان روح‌بخشان