نمایشگاه ها

آتروفی

بصیرا بلبلی

۱۳۹۶/۱۱/۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

آتروفی

آتروفی (کاهیدگی(

به معنی تحلیل رفتن عضو یا بافتی است که رشد بهنجار داشته است .

در واقع اصل موضوع، فروخوردگی است .

ما در موقعیتی هستیم که هر  روز اتفاقات بد و بدتر را تجربه می کنیم؛ بدون ذره ای حق اعتراض، خود را فرو می خوریم و باز می خندیم.  عاشق می شویم  یا نمی شویم، می مانیم یا نمی مانیم، همچنان می خندیم و ادامه می دهیم. تحلیل می رویم و می خندیم.

بصیرا بلبلی – زمستان 1396