گذشته

نتی به نام سکوت
امیرشاهرخ فریوسفی
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۷