گذشته

رفتن از جایی که نبود
پریسا رحمانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

هم اکنون

حوالی من
دایساکو کیتامورا (هنرمند ژاپنی) گونسالو آنتونز (هنرمند پرتغالی) جیمی اندرو اولدهام (هنرمند نروژی) شیرین سلیمانی نذیر طلوع ناصری مریم آزاد فلاح محمدرضا موسوی نازنین امامی ملینا رهنمون مرصاد آبان پوریا علیزاده
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰